1. Identiteit van de ondernemer

De verkoper en uitbater van de webwinkel www.by-ameloot.com is de B.V.B.A. Ace-Consult, met maatschappelijke zetel te België, 8020 Oostkamp, Rustoordstraat 43A, met als ondernemingsnummer 0665.737.130, ingeschreven in het RPR Gent (afdeling Brugge). Hierna genoemd “de verkoper”.

Telefoon: 0032.(0)495.18.51.90

Email: hello@by-ameloot.com

Website: www.by-ameloot.com

2. Toepassingsgebied

2.1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de verkoper en de koper en dus ook op elke levering ten gevolge van een aankoop verricht op de webwinkel.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten en dus vooraleer de bestelling door de koper effectief kan geplaatst worden, dient de koper het daartoe voorziene vakje aan te vinken waarmee de koper te kennen geeft kennis te hebben gekregen van de algemene voorwaarden en deze integraal en zonder voorbehoud te hebben aanvaard.

2.2.

De verkoper kan deze algemene voorwaarden op elk ogenblik wijzigen, maar de algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment van het sluiten van de overeenkomst tussen verkoper en koper beheersen de betreffende overeenkomst op afstand.

 

2.3.

De koper heeft de mogelijkheid om via de webwinkel de tekst van deze algemene voorwaarden (voorafgaand het sluiten van de overeenkomst op afstand) op te slaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijze niet mogelijk zou zijn dan kan de koper aan de verkoper verzoeken de algemene voorwaarden langs elektronische weg of op een andere wijze kosteloos toe te zenden en zal de verkoper dit op eerste verzoek ook doen.

 

2.4.

Het geografisch gebied van de webwinkel beperkt zich tot de Benelux. De algemene voorwaarden en het aanbod van de verkoper gelden dus enkel ten aanzien van kopers die een leveringsadres hebben op het grondgebied van België, Nederland of Groot Hertogdom Luxemburg.

 

2.5.

Deze webwinkel richt zich tot eindgebruikers zodat verkoop aan kopers die aankopen met het oogmerk om de goederen door te verkopen is uitgesloten.

De verkoper behoudt zich het recht voor om bij de (potentiële) koper te informeren naar het oogmerk van de aankoop en het sluiten van de verkoopsovereenkomst te weigeren dan wel de verkoopsovereenkomst te vernietigen indien er redenen zijn om aan te nemen dat de koper niet de eindgebruiker zou zijn.

 

3.  Definities

 

 • Ondernemer of Verkoper: de rechtspersoon zoals supra omschreven onder punt 1 “identiteit van de ondernemer” die producten op afstand aanbiedt met het oog op de verkoop ervan.
 • Overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen de ondernemer / verkoper en de koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meerdere communicatietechnieken op afstand zoals bijvoorbeeld internet, telefoon, fax of post.
 • Communicatietechniek op afstand: middel dat kan worden gebruikt om een overeenkomst af te sluiten zonder dat de contractspartijen fysiek hoeven te zijn samengekomen.
 • Koper: de consument of de handelaar die een door de ondernemer / verkoper aangeboden goed aankoopt tegen betaling van het door de ondernemer / verkoper bepaalde bedrag.
 • Consument: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.
 • Handelaar: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de bij wet genoemde daden van koophandel uitoefent.
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – zoals bijvoorbeeld ook de e-mail – dat ervoor kan zorgen dat de informatie die voor de verkoper en/of koper is bedoeld, door die verkoper en/of koper kan worden opgeslagen waardoor deze informatie in de toekomst kan worden geraadpleegd en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 • Aanbod: de producten en/of diensten die de ondernemer / verkoper in de webwinkel ten opzichte van de potentiële koper aanbiedt.
 • Goederen: de producten en/of diensten die de ondernemer / verkoper in de webwinkel ten opzichte van de potentiële koper aanbiedt.
 • Dag: kalenderdag.
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper-consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de koper-consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

 

4. Het aanbod

 

4.1.

Het aanbod van de webwinkel geldt zolang de voorraad strekt tenzij er – al dan niet bij een specifiek product – vermeld wordt dat het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of aan specifieke voorwaarden is onderworpen.

 

4.2.

Het aanbod bevat een volledige en gedetailleerde omschrijving van de producten en / of diensten en de gebruikte afbeeldingen geven een waarheidsgetrouw beeld van de aangeboden producten / diensten zodat de potentiële koper een goede beoordeling van het product / de dienst kan maken.

Vergissingen bij de weergave van de aanbiedingen kunnen de ondernemer/verkoper niet binden.

 

5. De prijs

 

5.1.

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW en inclusief verzendingskosten naar een leveringsadres binnen de Benelux.

 

De vermelde prijzen kunnen door de ondernemer/verkoper op elk moment worden gewijzigd zonder afbreuk te doen aan de geplaatste bestellingen en rekening houdend met artikel 5.3.

 

5.2.

Promoties en kortingen op aanbiedingen zijn enkel geldig voor zover deze vermeld worden op de webwinkel en onder de voorwaarden vermeld op de webwinkel.

 

5.3.

Indien na het afsluiten van de overeenkomst (zie artikel 6) de prijzen van grondstoffen, lonen, invoerrechten, belastingen of andere externe kosten (al dan niet ten gevolge van valutawijzigingen) stijgen, kan de ondernemer/verkoper de prijs aanpassen aan deze stijging.

 

In dat geval zal de ondernemer/verkoper de koper hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen door het versturen van een email naar het door de koper opgegeven emailadres. De koper heeft dan de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden binnen de 14 dagen na de ontvangst van deze email van de ondernemer/verkoper tenzij het gaat om prijsverhogingen bij wet vastgelegd.

 

6. De totstandkoming van de overeenkomst

 

6.1.

De overeenkomst op afstand tussen de ondernemer/verkoper en de koper komt pas tot stand op het ogenblik dat de ondernemer/verkoper een bevestigingsemail verstuurt naar het door de koper opgegeven emailadres.

 

6.2.

De ondernemer/verkoper behoudt zich het recht voor om alvorens de overeenkomst te sluiten (en dus bij e-mail te bevestigen) bijkomende informatie te vragen aan de koper die van belang kan zijn om een overeenkomst op afstand verantwoord aan te gaan.

Vervolgens kan de ondernemer / verkoper het sluiten van de overeenkomst weigeren (bv. wanneer blijkt dat de koper geen eindgebruiker is) of aan bijkomende voorwaarden koppelen.

Ook wanneer de ondernemer/verkoper geen bijkomende informatie heeft gevraagd aan de koper, kan het sluiten van de overeenkomst aan specifieke voorwaarden worden onderworpen bijvoorbeeld wanneer het gaat om grote bestellingen, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestellingen of indien er reeds eerder problemen zijn gerezen tussen de ondernemer/verkoper en diezelfde koper.

Ook in deze gevallen zal de overeenkomst pas tot stand gekomen zijn wanneer de ondernemer/verkoper een bevestigingsemail heeft verstuurd naar het door de koper opgegeven emailadres.

 

6.3.

De overeenkomst wordt gesloten in de Nederlandse taal en ook de verdere gegevensuitwisseling gebeurt in de Nederlandse taal.

De koper kan zich niet beroepen op een gebrek aan kennis van de Nederlandse taal om de niet-toepasselijkheid van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden in te roepen.

 

7. De uitvoering van de overeenkomst

7.1 Betaling

 

7.1.1.

De ondernemer/verkoper is ten allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen en indien een vooruitbetaling wordt verlangd, kan de koper geen enkel recht doen gelden alvorens de vooruitbetaling is gebeurd.

 

7.1.2.

Indien er geen vooruitbetaling wordt verlangd, dienen de door de koper verschuldigde bedragen te worden betaald binnen de 14 dagen ingaand vanaf de dag na het sluiten van de overeenkomst en dus vanaf de dag na de ontvangst van de bevestigingsemail van de ondernemer/verkoper zonder dat de koper hierbij recht heeft of kortingen of verrekeningen.

 

Indien na het verstrijken van deze betalingstermijn de ondernemer/verkoper nog geen betaling heeft ontvangen, is de koper – van rechtswege en zonder ingebrekestelling – gehouden tot betaling van conventionele interesten gelijk aan 10 % op jaarbasis, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 100) als schadebeding.

Alle aanmaningskosten zijn ten laste van de koper.

 

7.1.3.

De betalingen kunnen uitsluitend gebeuren door middel van de betalingsmogelijkheden vermeld op de webwinkel.

 

7.1.4.

De ondernemer/verkoper treft de passende maatregelen om een veilige online elektronische betaling mogelijk te maken.

7.2 Levering

 

7.2.1.

Uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst (en dus normaalgezien in de email ter bevestiging van de overeenkomst) deelt de ondernemer/verkoper de leveringstermijn mee aan de koper bij gebreke waaraan een leveringstermijn van 60 dagen geldt.

 

7.2.2.

Indien er een vooruitbetaling wordt verlangd dan vangt de leveringstermijn aan de dag nadat deze vooruitbetaling door de ondernemer/verkoper werd ontvangen op voorwaarde dat de ondernemer/verkoper op dat moment ook kennis heeft alle voor levering noodzakelijke gegevens van de koper. Indien deze noodzakelijk gegevens nog niet werden meegedeeld, dan vangt de leveringstermijn pas aan daags nadat deze gegevens werden meegedeeld.

Indien er geen vooruitbetaling wordt verlangd dan vangt de leveringstermijn aan de dag nadat de email ter bevestiging van de overeenkomst door de koper werd ontvangen op voorwaarde dat de ondernemer/verkoper op dat moment ook kennis heeft alle voor levering noodzakelijke gegevens van de koper. Indien deze noodzakelijk gegevens nog niet werden meegedeeld, dan vangt de leveringstermijn pas aan daags nadat deze gegevens werden meegedeeld.

 

7.2.3.

Indien evenwel de opgegeven leveringstermijn niet wordt gehaald, is de koper gehouden om de ondernemer/verkoper nog een mogelijkheid tot levering te geven gedurende eenzelfde termijn als deze initieel door de ondernemer/verkoper meegedeeld. Wordt ook deze tweede leveringstermijn door de ondernemer/verkoper niet gerespecteerd dan heeft de koper de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden zonder dat de koper daarbij evenwel gerechtigd is op een schadevergoeding.

In voornoemd geval van ontbinding van de overeenkomst door de koper zal de ondernemer/verkoper het reeds ontvangen bedrag van de koper onverwijld terugbetalen aan de koper door overschrijving van de gelden op de bankrekening waarmee de betaling door de koper werd uitgevoerd.

 

7.2.4.

De levering gebeurt zoals door de ondernemer/verkoper tijdens het aankoopproces aangegeven en op het leveringsadres zoals door de koper aan de ondernemer/verkoper meegedeeld tijdens de totstandkoming van de overeenkomst.

 • Wat bij levering bij buren, in postkantoor,…? Tweede levering?? – ZIE A.V. Overstock art. 5

 

7.2.5.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van de bestelde/aangekochte producten gaat over op de koper op het moment van levering.

 

7.2.6.

Indien de koper een levering weigert, dan is de ondernemer/verkoper gerechtigd om de kosten daarvan aan de koper aan te rekenen en kan de ondernemer/verkoper de overeenkomst ontbinden zonder hiervoor een schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de koper.

 

8. Eigendomsvoorbehoud

 

Alle producten blijven eigendom van de ondernemer/verkoper totdat de koper al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met de ondernemer/verkoper heeft nageleefd.

 

9. Herroeping

9.1 Bedenktijd

9.1.1

De koper-consument heeft de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen en kosteloos te ontbinden indien hij binnen een bedenktijd van 14 dagen de ondernemer/verkoper hiervan op de hoogte brengt conform de mogelijkheden opgesomd in artikel 9.3.

De ondernemer/verkoper mag de koper-consument naar de reden(en) van herroeping vragen, maar deze niet verplichten tot opgave van reden(en).

 

9.1.2.

De bedenktijd van 14 dagen neemt een aanvang op de dag dat de koper-consument of een door de koper-consument aangewezen derde (die niet de vervoerder is) het gekochte product heeft ontvangen of

 • Indien de koper-consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de koper-consument of een door de koper-consument aangewezen derde (die niet de vervoerder is) het laatste product van de bestelling heeft ontvangen.
 • Indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de koper-consument of een door de koper-consument aangewezen derde (die niet de vervoerder is) de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
 • Bij overeenkomsten waarbij op regelmatige basis leveringen van producten moeten gebeuren gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de koper-consument of een door de koper-consument aangewezen derde (die niet de vervoerder is) het eerste product heeft ontvangen.

 

9.1.3.

Er is een verlengde bedenktijd van 12 maanden indien de informatie over het herroepingsrecht (inclusief het herroepingsformulier) niet aan de koper-consument werd meegedeeld. Deze verlengde bedenktijd neemt een aanvang na het einde van de oorspronkelijke bedenktijd van 14 dagen.

Indien de ondernemer/verkoper voornoemde informatie aan de koper-consument verstrekt binnen de 12 maanden na het ingaan van de oorspronkelijke bedenktijd dan verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de koper-consument deze informatie heeft ontvangen.

9.2 Verplichtingen van de koper-consument tijdens de bedenktijd

 

9.2.1.

Tijdens de bedenktijd dient de koper-consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking en het product kan slechts uitgepakt worden in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de koper-consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals dit in een fysieke winkel zou mogen.

 

9.2.2.

De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van het behandelen van het product dat verder gaat dan nodig om de goede werking (zoals omschreven onder artikel 9.2.1.) ervan vast te stellen tenzij de ondernemer/verkoper heeft nagelaten de koper-consument uiterlijk bij het tot stand komen van de overeenkomst alle wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht te verstrekken.

 

9.3 Wijze van herroepen

 

9.3.1.

De koper die gebruikt maakt van het herroepingsrecht informeert de ondernemer/verkoper van zijn beslissing door hetzij:

 • Het herroepingsformulier ingevuld en ondertekend te versturen naar de ondernemer/verkoper.
 • Een ondubbelzinnige verklaring waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de overeenkomst blijkt te richten aan volgend fysiek of elektronisch adres: ***

 

9.3.2.

Indien er een elektronische melding van het herroepingsrecht wordt voorzien, stuurt de ondernemer/verkoper na ontvangst van deze elektronisch melding een ontvangstbevestiging aan de koper-consument.

 

9.3.3.

De herroeping wordt als tijdig beschouwd indien de kennisgeving van het herroepingsrecht wordt verstuurd voor de bedenktermijn van 14 dagen is verstreken.

 

9.4 Terugzending

 

De koper-consument mag de producten niet terugzenden vooraleer de ondernemer/verkoper de koper-consument heeft gecontacteerd naar aanleiding van de herroeping.

Uiterlijk binnen de 14 dagen (de verzenddatum geldt als controle) vanaf de dag volgend op het voornoemde contact tussen ondernemer/verkoper en koper-consument zendt de koper-consument het product (inclusief alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen) terug naar de ondernemer/verkoper (welk adres??) of overhandigt de koper-consument het product aan een vertegenwoordiger van de ondernemer/verkoper en dit conform de door de ondernemer/verstrekte instructies. Tenzij de ondernemer/verkoper heeft aangeboden het product zelf af te halen bij de koper-consument.

Het product wordt in ieder geval teruggezonden of afgegeven met alle toebehoren en in de staat en in de verpakking zoals de koper-consument het heeft ontvangen.

 

9.5 Risico en bewijs

 

Het risico en de bewijslast omtrent de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij e koper-consument.

 

9.6 Kosten

 

De koper-consument draagt de kosten voor het terugzenden van het product tenzij de ondernemer/verkoper niet heeft gemeld dat deze kosten ten laste van de koper-consument vallen of tenzij de ondernemer/verkoper heeft aangegeven deze kosten zelf te zullen dragen.

 

9.7 Terugbetaling

 

9.7.1.

De ondernemer/verkoper vergoedt alle van de koper-consument ontvangen betalingen voor het betreffende product, inclusief de leveringskosten, binnen de 14 dagen na de dag waarop de ondernemer/verkoper wordt geïnformeerd door de koper-consument van zijn beslissing tot herroeping.

Als de ondernemer/verkoper evenwel niet aanbiedt om zelf het product af te halen, maar er gewacht worden met terugbetaling totdat de ondernemer/verkoper het product in ontvangst heeft genomen of totdat de koper-consument heeft aangetoond dat het product werd teruggezonden.

 

9.7.2.

Als de koper-consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer/verkoper deze bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

9.7.3.

De ondernemer/verkoper betaalt de koper-consument terug onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel dat de koper-consument heeft gebruikt voor de oorspronkelijke aankoop tenzij de koper-consument uitdrukkelijk met een andere betaalmiddel heeft ingestemd en op voorwaarde dat de terugbetaling voor de ondernemer/verkoper geen kosten met zich meebrengt.

 

9.8 Uitsluiting

 

Het herroepingsrecht is niet van toepassing in volgende gevallen:

 • Goederen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de bedenktijd kunnen voordoen.
 • Goederen die door de ondernemer vervaardigd zijn volgens specificaties van de koper-consument, m.a.w. goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de koper-consument of goederen die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

 

10. Productinformatie

 

10.1.

Informatie, afbeeldingen, productspecificaties, mondelinge mededelingen etc. met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig en waarheidsgetrouw mogelijk weergegeven. Deze gelden als indicatie.

 

Afwijkingen hiervan kunnen geen reden zijn voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.

 

De ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor adviezen, druk- of zetfouten op de webwinkel of door leveranciers of producenten verstrekte gegevens.

 

10.2.

De producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijze kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.

 

Bij gebruik van de goederen buiten België dient elke koper zelf te verifiëren of de producten geschikt zijn voor het gebruik aldaar en of de goederen voldoen aan de voorwaarden en (wettelijke) eisen die aldaar eraan gesteld worden.

 

10.3.

De ondernemer doet er alles aan om te voorzien in voldoende beschikbaarheid van de producten, maar het kan voorvallen dat een bepaald product toch niet – of niet binnen de gepaste termijn – kan geleverd worden. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een specifieke situatie waarin de leveranciers zich bevinden waardoor er geen leveringen kunnen gebeuren.

 

De ondernemer verbindt er zich toe om in dit geval de koper zo snel mogelijk te verwittigen en om een oplossing voor te stellen.

 

Ingeval van een vooruitbetaling, doch bij niet-levering zal de ondernemer de betaling evident integraal terugbetalen aan de koper.

 

11. Garantie

 

11.1.

Op elk product aangekocht door de koper-consument geldt een waarborg zoals voorzien in artikel 1649bis B.W. en dit gedurende een periode van 2 jaar na levering. De termijn vangt aan daags na de levering op het leveringsadres zoals opgegeven door de koper-consument.

 

Het kasticket (of factuur) én de leveringsbon gelden als enige vorm van garantiebewijs en moeten aan de ondernemer kunnen worden voorgelegd om aanspraak te kunnen maken op de wettelijke garantieregeling.

 

Zakelijke verkopen zijn uitgesloten van deze garantiebepaling.

 

11.2.

Zichtbare schade / gebreken bij levering (inclusief beschadigde verpakking) dient de koper steeds op de leveringsbon te vermelden. Bij gebreke daaraan zullen klachten omtrent zichtbare schade niet aanvaard worden.

 

Indien er zichtbare schade / gebreken worden vastgesteld na de levering (bij het openen van de verpakking) dient dit binnen de 72 uur na levering van de goederen schriftelijk gemeld te worden via ***

De gegevens van het kasticket (of factuur) en de leveringsbon dienen te worden meegedeeld én foto’s van de schade / gebreken moeten worden gevoegd.

Klachten buiten de termijn van 72 uur zullen niet aanvaard worden, maar dit doet uiteraard geen afbreuk aan het herroepingsrecht van de koper-consument.

 

11.3.

Alleen directe en aan de ondernemer toerekenbare schade komt voor vergoeding in aanmerking. Aansprakelijkheid voor indirecte schade (zoals onder meer gevolgschade, gederfde winst) is uitgesloten.

 

11.4.

Voor zover de ondernemer gehouden is tot vergoeding van schade dan is deze schadevergoeding beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op de levering betrekking heef en eventuele door de koper te maken kosten voor terugzending, met dien verstande dat het totaal bedrag niet hoger kan zijn dan het maximaal bedrag dat de verzekeraar aan de ondernemer uitkeert.

 

12. Overmacht

 

12.1.

Overmacht is een omstandigheid welke zich voordoet buiten de wil van de ondernemer waardoor de ondernemer wordt verhinderd om haar verplichtingen ten aanzien van de koper volledig of gedeeltelijk na te komen en waardoor het nakomen van die verplichtingen redelijkerwijze niet van de ondernemer kan worden verwacht ongeacht of die omstandigheid kon worden voorzien bij het sluiten van de overeenkomst.

 

Onder overmacht wordt in elk geval ook verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, overstroming, stormschade, aardbevingen, natuurrampen, stremmingen in het vervoer, brand, stakingen, in- en uitvoerverboden, optreden van werknemersorganisaties waardoor uitvoering van een opdracht onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van producten aan de ondernemer door derden en andere onvoorziene omstandigheden die de normale bedrijfsvoering storen ook in het land van herkomst van de producten.

 

12.2.

In het geval er zich een situatie van overmacht voordoet, worden de (leverings)verplichtingen van de ondernemer opgeschort voor de duur van de overmachtssituatie. Dit ook wanneer deze overmachtssituatie zich pas zou voordoen nadat de leveringstermijn al was verstreken.

 

Mocht deze overmachtssituatie langer dan 60 dagen duren, kunnen beide partijen kosteloos de overeenkomst schriftelijk opzeggen zonder opzegtermijn en zonder dat er over een weer een schadevergoeding verschuldigd is.

 

13. Aansprakelijkheid

 

13.1.

De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door:

 • Ondeskundig gebruik van het geleverde product
 • Gebruik van het geleverde product voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is
 • Onjuiste of onvolledige door de koper verstrekte gegevens
 • Derden die op verzoek of met toestemming van de koper bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld
 • Misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of een ander (elektronisch) communicatiemiddel
 • Het gebruik van informatie op de webwinkel behoudens ingeval van grove of opzettelijke fout
 • Een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website.
 • Het gebruik van de website inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks

 

13.2.

De ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade te wijten aan de levering van een gebrekkig dan wel niet-conform bevonden product. De koper doet in dat geval voor zover als nodig afstand van elke aanspraak tegen de ondernemer, wiens aansprakelijkheid in geen geval verder gaat dan hetgeen bepaald in de artikelen 1649 quater en quinquies B.W.

 

13.3.

De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites of pagina’s van derden of daar onrechtstreeks naar verwijzen, maar dit impliceert geenszins een impliciete goedkeuring van de inhoud van deze websites of pagina’s.

 

De ondernemer kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken van deze websites of pagina’s of enige schade die daaruit zou voortvloeien.

 

13.4.

De koper vrijwaart de ondernemer voor aanspraken van derden die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de koper toerekenbaar is.

 

 

14. Opschortings- en ontbindingsbevoegdheid

 

14.1.

Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 9 en 12 kan de ondernemer zijn verplichtingen voorvloeiende uit de overeenkomst (gedeeltelijk) opschorten dan wel deze overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden in volgende gevallen:

 • Indien de koper in verzuim is of ernstige aanwijzingen zijn om te vrezen dat de koper niet of niet volledig zijn verplichtingen zal kunnen voldoen.
 • Ingeval van (de aanvraag tot) gerechtelijk akkoord, faillissement, collectieve schuldenregeling of een andere omstandigheid waardoor de koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.
 • Indien er zich omstandigheden voordoen waardoor de (ongewijzigde) instandhouding van de overeenkomst door de ondernemer niet redelijkerwijze kan verwacht worden.

 

14.2.

In de gevallen vermeld in artikel 14.1 worden de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar en zal de ondernemer niet tot enige schadevergoeding kunnen gehouden zijn voor zover de ontbinding het gevolg is van feiten die niet aan de koper kunnen worden toegerekend.

 

 15. Intellectuele eigendomsrechten

 

15.1.

De inhoud van de webwinkel, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- en bedrijfsnamen, teksten, beelden etc., maar ook het uiterlijk van monsters, verpakkingen, etiketten, labels, ontwerpen, dessins, etc. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de ondernemer of aan de andere rechthoudende derden. Reproductie en/of gebruik ervan is verboden.

 

15.2.

Indien de ondernemer producten, verpakkingen of andere vervaardigt op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de koper (bv. door de koper aangeleverde specificaties, dessins, modellen) staat de koper er voor in dat er geen inbreuk op rechten van derden wordt gemaakt. De koper vrijwaart in dat geval de ondernemer voor aanspraken van derden terzake en vergoedt de ondernemer voor alle door de ondernemer in verband met deze aanspraken gemaakte kosten.

 

16. Verwerking van persoonsgegevens

 

Wat betreft de verwerking van de persoonsgegevens wordt verwezen naar het privacy- en cookiebeleid zoals beschikbaar op www.by-ameloot.com.

 

17.  Klachten – geschillen – toepasselijk recht

 

17.1.

Klachten moeten binnen redelijke termijn na het vaststellen van de gebreken aan de ondernemer gemeld worden via het klachtenformulier of via emailadres.

 

De ondernemer doet er alles aan om de klacht binnen de 10 dagen na ontvangst te behandelen.

 

17.2.

Indien een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost dan kan het geschil tussen ondernemer en koper worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank. De territoriaal bevoegde rechtbanken zijn steeds deze van de plaats waar de overeenkomst tot stand komt, zijnde Oostkamp en dus zijn de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge bevoegd.

 

17.3.

Op de overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de koper aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 

 

18. Overige bepalingen

 

18.1.

De Nederlandstalige tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg ervan.

 

18.2.

Wijzigingen in en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden mogen niet ten nadele van de koper zijn en zijn alleen geldig en van toepassing indien deze schriftelijk zijn opgesteld dan wel op zodanige wijze toegankelijk zijn voor de koper dat deze kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Indien aanvullingen in strijd zijn met bepalingen van deze algemene voorwaarden dan laat dat de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.

 

 

 • No products in the cart.