1. Voorafgaand

 

De B.V.B.A. Ace-consult, met maatschappelijke zetel te België, 8020 Oostkamp, Rustoordstraat 43A, met als ondernemingsnummer 0665.737.130 (hierna: Ameloot) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.by-ameloot.com (hierna: de website).

 

Ameloot respecteert als Belgische (en dus Europese) onderneming de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG). In de zin van die wetgeving is Ameloot de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Dit beleid is opgesteld om de bezoeker / koper van de website te informeren over welke gegevens Ameloot verzamelt wanneer de website bezocht wordt en wanneer goederen van de website worden aangekocht, voor welk doel deze gegevens gebruikt worden, de wijze waarop Ameloot met deze gegevens omgaat en de rechten van de bezoeker / koper hieromtrent.

 

2. Persoonsgegevens

 

Onder persoonsgegevens wordt begrepen alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon zoals bv. de naam, het adres, het emailadres, het rijksregisternummer, het consumentengedrag,…

 

Het kan gaan over gegevens die de bezoeker / koper expliciet aan Ameloot meedeelt, maar ook om gegevens die automatisch worden verzameld en om gegevens die door commerciële partners van Ameloot worden meegedeeld.

 

Gegevens die automatisch worden verzameld via cookies (zie verder) of gegevens die enkel door Ameloot gelezen kunnen worden tijdens een bezoek aan de website zonder in cookies te worden opgeslagen zo bijvoorbeeld het IP adres, het type navigatiesysteem, de laatst bezochte internetpagina,…

 

Indien er gegevens worden meegedeeld door commerciële partners van Ameloot garanderen deze commerciële partners aan Ameloot dat zij toestemming hebben bekomen om de betreffende gegevens over te maken.

 

3. Verwerking van de persoonsgegevens

 

Onder de verwerking van persoonsgegevens dient te worden begrepen elke bewerking (of geheel van bewerkingen) met betrekking tot persoonsgegevens al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés zoals bijvoorbeeld het wijzigen, vernietigen of opslaan van persoonsgegevens.

 

4. Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

 

  • Algemene doeleinden

 

  • De op de website aangekochte goederen kunnen leveren aan de koper.
  • Het doen van een marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de website.
  • Het verstrekken van informatie, het verzenden van e-mails met verschillende aanbiedingen.
  • Het technische beheer van de website.
  • Het opmaken van statistieken of uitvoeren van enquêtes met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de website.

 

 

  • Direct marketing en mededeling aan derden

 

Ameloot houdt de persoonsgegevens van de bezoekers / kopers van de website strikt persoonlijk en gebruikt deze niet voor doeleinden van direct marketing tenzij Ameloot hierover expliciete toestemming heeft verkregen (“opt-in”) bij de aanmelding op de website, tijdens het bezoek aan de website of bij het doen van een aankoop.

 

Deze toestemming kan op elke moment worden ingetrokken zonder motivering en zonder kosten door dit ondubbelzinnig mee te delen via email aan hello@by-ameloot.com

 

Ameloot kan uw persoonsgegevens wel aan andere organisaties en bedrijven doorgeven voor verdere verwerking indien dit noodzakelijk is om de algemene doeleinden onder artikel 4.1 te kunnen verwezenlijken. Het is deze organisaties en bedrijven uiteraard niet toegestaan om uw persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan diegene onder artikel 4.1. Deze organisaties en bedrijven hebben enkel toegang tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak. Met organisaties of bedrijven die de gegevens verwerken in opdracht van Ameloot sluit Ameloot een bewerkersovereenkomst af, Ameloot legt aan hen een geheimhoudingsplicht op aangaande uw gegevens.

 

  • Ernstige overtredingen

Op verzoek van de gerechtelijke autoriteiten (zoals politie of justitie) kunnen de persoonsgegevens aan deze bevoegde autoriteiten worden verstrekt.

 

5. Bijzondere persoonsgegevens

 

Ameloot heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van bezoekers / kopers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij deze bezoekers / kopers toestemming hebben van ouders of voogd.

Ameloot kan echter niet controleren of een bezoeker / koper ouder dan 16 jaar is.

Er wordt dus aangeraden aan ouders om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, teneinde te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Indien Ameloot zonder die toestemming persoonlijke gegevens zou hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via email aan hello@by-ameloot.com (met kopie van de identiteitskaart) en dan zal Ameloot dit nakijken en desgevallend verwijderen.

 

6. Bijhouden van de persoonsgegevens

 

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

 

7. Recht van toegang, aanpassing of verwijdering

 

De betrokken persoon heeft het recht om op elk moment kosteloos kennis te nemen van zijn/haar persoonsgegevens, deze aan te passen of door Ameloot te laten verwijderen uit haar systemen door een email te versturen naar hello@by-ameloot.com of per brief naar de hoofdzetel t.a.v. Customer Service, Rustoordstraat 43A, 8020 Oostkamp, België, mits bijvoeging van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde).

 

De betrokken persoon heeft natuurlijk ook steeds het recht om klacht in te dienen bij de Privacycommissie wanneer hij of zij van mening zou zijn dat er op een onrechtmatige manier persoonsgegevens verzameld of verwerkt worden en ook is er het recht van de betrokken persoon om zijn of haar persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.

 

Het staat de betrokken persoon uiteraard vrij om al dan niet zijn/haar persoonsgegevens mee te delen aan Ameloot, maar diensten kunnen uiteraard geweigerd worden indien de persoonsgegevens niet worden ingevuld op het bestelformulier.

 

De bezoeker / koper is als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die worden meegedeeld aan Ameloot.

 

8. Recht van verzet

 

De bezoeker / koper heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn / haar persoonsgegevens door een email te versturen naar hello@by-ameloot.com

Een verzet is echter niet mogelijk indien de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

 

9. Veiligheid

 

Ameloot heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak om het verlies, de vernietiging, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 

Ameloot kan in geen geval aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

Ameloot wil uitdrukkelijk verwittigen dat de website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere websites die Ameloot niet controleert en waarop dit privacy-beleid niet van toepassing is.  Ameloot kan niet aansprakelijk zijn voor de inhoud van deze websites.

 

10. Cookies

 

Er wordt door Ameloot gebruik gemaakt van analytische, functionele en tracking cookies.

 

Een cookie is een klein en eenvoudig bestand dat wordt opgeslaan in de browser of op de harde schijf van de computer, tablet of smartphone van de bezoeker van de website. Het zorgt er enerzijds voor dat de website naar behoren kan functioneren en voorkeurinstellingen van de bezoeker/koper worden bijgehouden, maar ook dat het surfgedrag van de bezoeker/koper door Ameloot kan worden bijgehouden met het oog op het aanbieden van op maat gemaakte advertenties.

 

Het systeem van Ameloot plaatst cookies zodra de website wordt bezocht tenzij de browserinstellingen zijn aangepast om cookies te weigeren. Door de website te bezoeken, wordt het gebruik van cookies dan ook aanvaard. Reeds opgeslagen informatie kan worden verwijderd via de instellingen van de browser.

Het is mogelijk dat bij een weigering van cookies of blokkering ervan de toegang tot of het gebruik van de website vermindert.

 

11. Toepasselijk recht en bevoegdheid

 

Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij elk eventueel geschil en beheert dit privacy-beleid.

 

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van dit privacy-beleid.

 

12. Aanvaarding

 

Door het bezoeken van de website en uiterlijk op het ogenblik van de bestelling worden de bepalingen van dit privacy- en cookiebeleid aanvaard.

 

 

 

 

 

  • No products in the cart.